خانه / درباره ما / کمیسیون ها / کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

مستفاد از آیین نامه وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها
(آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)


۱-کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات:

این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله در ماده۳۹ قانون تشکیل می شود. کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به صورت دوره ای، موردی و یا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد، عملکرد اتحادیه ها را مورد بررسی و بازرسی قرارداده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیأت رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.
الف– طرز تشکیل جلسات کمیسیون ها:
• جلسات کمیسیون ها حداقل هرماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.
• دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون(بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد.
• شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای کلیه حاضرین نتیجه به هیأت رییسه اعلام می شود.
ب– دبیر امور کمیسیون یک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری می باشد.
۲- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها:
• بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیأت رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیأت رییسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.
• ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیأت رییسه برای طرح در اجلاس.
• دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط براساس دستور جلسه هر کمیسیون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رأی بلامانع است.)
• همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها.

اعضا کمیسیون

اعضا کمیسیون

نام خانوادگی مسولیت
سید محمد سلیمانی
علی اصغر قربانزاده
حسین نصیری
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر