خانه / نمونه فرم ها / نداشتن پروانه کسب قبلی – حقیقی

نداشتن پروانه کسب قبلی – حقیقی

اینجانب……………………………………………………….فرزند…………………..صادره از………………………………………………………

متولد……………………..کدملی…………………………………شماره شناسنامه……………………………………..

ساکن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تلفن………………………………به نشانی محل کسب مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در ………………………………………………………………………………………………………………………..پلاک آبی قبلی…………..

و پلاک آبی فعلی……………در رسته ی شغلی………………………………………………………………………………………….در کمال

صحت و سلامت عقل و روان عالماًو بدون اکراه بدینوسیله اقرار می نمایم محل مذکور فاقد هر گونه  پروانه کسب اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف شهرستان بوده و در صورت اثبات عدم صحت مراتب فوق کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوق و خسارت احتمالی ناشی از آن را شخصاً عهده دار گردیده و رأساً در مراجع و محاکم صالحه قضایی پاسخگوی پیامدهای مرتبت برآن می باشم و این قرارداد نامه جهت اریه تسلیم به اتحادیه صنف تنظیم گردید که با امضاء انجانب از سوی دفاتر اسناد رسمی در ذیل، ضمن قبول مراتب فوق هر گونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم./.

امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر