خانه / نمونه فرم ها / نداشتن پروانه کسب قبلی – حقوقی

نداشتن پروانه کسب قبلی – حقوقی

 

اینجانب…………………………………………….فرزند………………………………..شماره شناسنامه ……………………..صادره از……………………

کدملی ………………………به عنوان مدیر عامل شرکت ……………………………………………………..

شناسه ملی…………………..به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در ……………………………………………………………………پلاک آبی قبلی………………… پلاک آبی فعلی…………….در رسته ی شغلی ………………………. کد پستی  ………………………..ساکن……………………………………………………

تلفن………….تلفن همراه………………………..درکمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و بدون اکراه بدینوسیله اقرار می نمایم محل مذکور فاقد هر گونه پروانه کسب از اتحادیه صنفی بوده و در صورت اثبات عدم صحت مراتب فوق کلیه مسولیت های جزایی و حقوقی و خسارت احتمالی ناشی از آن را شخصاً عهده دار گردیده و رأساً در مراجع و محاکم صالحه قضایی پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن میباشیم واین اقرارنامه جهت ارایه به اتحادیه صنف…………………….. شهرستان کاشمر تنظیم که با امضاء در ذیل ضمن گواهی قول مراتب فوق حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز سلب و ساقط مینماییم./.

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر