خانه / نمونه فرم ها / مفقود شدن کارت مباشرت

مفقود شدن کارت مباشرت

اینجانب:……………….فرزند:……………………شماره شناسنامه:……………………….متولد:…………………………………

کد ملی:……………… صادره از:…………………ساکن:………………………………..تلفن:………………………….به نشانی

واحد صنفی واقع در :……………………………………………………………………….پلاک آبی قبلی:………………..وپلاک

آبی فعلی:……………در رسته شغلی:……………………………………………………………………..بدینوسیله اقرار می نماییم کارت مباشرت اینجانب به نشانی واحد صنفی مذکور به شماره:…………………………………………..              صادره مورخ:

…………….مفقود گردیده است لذا عالما و بدون اکراه و اجبار کلیه مسئولیتهای حقوقی و جزایی ناشی از مفقود شدن کارت مباشرت مزبور را شخصا قبول و عهده دار گردیده و متعهد می گردم راساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگویی پیامدهای  مترتب برآن به هر عنوان باشم و این تعهد نامه جهت ارایه و تسلیم به اتحادیه صنف ………………………. شهرستان کاشمر تنظیم گردید که با امضاء این سند ضمن قبول مراتب فوق هر گونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط می نمایم.

 

امضاء

 

 

 

 

 

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر