خانه / نمونه فرم ها / مفقودشدن پروانه کسب-حقوقی

مفقودشدن پروانه کسب-حقوقی

ماده ۹ از آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه  کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی: در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب صدور المثنی یا درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه  تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء  آن برای باقیمانده مدت اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.

**********

نام شرکت……………آقا/خانم…………..فرزند………….. شماره شناسنامه…………..متولد……………کدملی…………….. صادره از…………… به نشانی واحد صنفی واقع در…………………………………………………………………………. پلاک آبی قبلی…………..و پلاک آبی فعلی……………….تلفن……………..درکمال صحت و سلامت عقل و روان عالما بدون اکراه بدینوسیله اقرار می نمایم پروانه کسب محل مذکور به شماره………………. صادره مورخ………… و به شماره مسلسل………………… مفقود گردیده است لذا کلیه مسولیت های  حقوقی و جزایی ناشی از مفقود شدن پروانه کسب مزبور را شخصا قبول و عهده دار گردیده و راسا در مراجع قانونی و محاکم قضایی صالحه پاسوخگویی پیامدهای مترتب برآن به هر عنواتن باشم و این تعهد نامه جهت ارایه به اتحادیه صنف…………………….. شهرستان کاشمر تنظیم که با امضاء  در ذیل ضمن گواهی قبول مراتب فوق حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم

 

امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر