خانه / نمونه فرم ها / معرفی نامه

معرفی نامه

ریاست محترم اتحادیه

با سلام واحترام

اینجانب ………………………………………….. فرزند ……………………………………….. کدملی …………………………….

دارنده پروانه کسب به شمره ……………………….صادره مورخ……………………………………..به نشانی واحد صنفی واقع در

………………………………………………………………………………………………………………………پلاک آبی…….

در رسته شغلی………………………………………………………………………………………..تلفن………………………..

بدینوسیله آقای………………………….فرزند……………………………صادره از………………………………..متولد……….

کد ملی………………………شماره شناسنامه………………………….ساکن…………………………………………………….

تلفن………………………..را حسب تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و ایین نامه اجرایی نحوه صدور

تمدید و تعو یض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به عنوان مباشر جهت اداره

واحد صنفی فوق ضمن قبول کلیه قوانین و مقررات نظام صنفی معرفی می نماییم.لذا خواهشمند است

اقدامات لازم را نسبت به صدورکارت مباشرت نامبرده مبذول فرمایید.

 

تاریخ:………………………………….                                                  امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر