خانه / نمونه فرم ها / قرارداد مباشرت

قرارداد مباشرت

 

به استناد مواد(۱)و(۲) قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ماده(۱۳)و تبصره(۲)ماده(۳)قانون نظام صنفی این

قرارداد فی مابین خانم/آقای:……………………………….کد ملی: ……………………………دارنده پروانه

کسب شماره:…………صادره مورخ:…………………….که در موارد آتی این قرارداد صاحب پروانه کسب

نامیده میشود از یک طرف دیگر خانم/آقای:………………………………فرزند: ………………………

شماره شناسنامه :…………………کدملی:…………………..ساکن:

…………………………………………………………………………………………………که در موارد آتی

این قرارداد مباشر نامیده خواهد شد در مورد اداره واحد صنفی واقع در:

…………………………………………………………………………………..پلاک آبی: ………..

موضوع پروانه کسب شماره: …………………………..صاده مورخ: …………………………به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده۱:مباشر مکلف است واحد صنفی موضوع  این قرارداد را به ترتیب مقرر از جانب صاحب پروانه کسب و تحت نظارت او،

اداره نماید.ماده ۲:صاحب پروانه کسب به هر هنگام که منقضی باشد می تواند بارعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به عزل ویا تغیر مباشر اقدام نماید.ماده۳:اداره امور واحد صنفی موضوع این قرارداد در هیچ مورد رافع مسولیتهای قانونی صاحب پروانه کسب نخواهد بود.ماده ۴ :حق الزحمه مباشر ماهانه به به قرارداد مبلغ ………………………………ریال تعیین میشود که در انقضاء هر ماه از جانب پروانه کسب پرداخت خواهد شد.ماده ۵: مباشر مکلف است کلیه ی اقدامات و مراقبتها ی لازم را به منظور حفظ اموال و حسن اداره واحد کسبی و اجرای ضوابط و مقررات قانونی معمول دارد .ماده ۶:مسئولیت هرگونه رفتار خلاف موازین قانونی و نیز بروز خسارت ناشی از نحوه  عمل مباشر در حفظ اموال موضوع واحد کسبی مستقیما متوجه  وی خواهد بود.ماده ۷:مدت اجرای این قرارداد از مورخ………………………………….به مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود و فرد صنفی می تواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر در حین مدت اعتبار کارت مباشرت و یا در انقضاء مدت اعتبار آن راساً اقدام نماید.ماده ۸:این قرارداد صرفا ناظر بر انجام وظایف و مسئولیتهای مباشر به ترتیب مورد توافق طرفین بوده  و هیچگونه حقوقی  از نظر منافع کسبی یا سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق  صنفی برای مباشر نخواهد داشت.

ماده ۹:در صورت فوت یا حجر صاحب پروانه کسب،این قرارداد ملغی بوده ومباشر مکلف است مراتب را به اتحادیه کتباً گزارش نماید.ماده ۱۰: این قرارداد در تاریخ …………………………………….درسه تنظیم گردید که هر نسخه دارای اعتبار واحد می باشد و در دو نسخه فی مابین طرفین مبادله و یک نسخه به اتحادیه ذیربط ارسال می گرددد.

 

نام ونام خانوادگی صاحب پروانه کسب                                                              نام ونام خانوادگی مباشر

امضاء                                                                                          امضاء

نام ونام خانوادگی شاهد                                                                         نام ونام خانوادگی شاهد

امضاء                                                                                           امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر