خانه / نمونه فرم ها / عدم ابطال و ارائه پروانه کسب-حقیقی

عدم ابطال و ارائه پروانه کسب-حقیقی

اینجانب………………..فرزند…………………شماره شناسنامه……………….متولد………………………..

صادره از…………..کد ملی……………………..به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدورپروانه کسب واقع در

………………………………………………………………………………………..پلاک آبی قبلی……………پلاک آبی فعلی…………در رسته ی شغلی…………………………………………………………………………………تلفن…………………..کدپستی………………

ساکن……………………………………………………………………………………………………….در کمال صحت

وسلامت عقل وروان عالماً وبدون اکراه بدینوسیله اقرا می نمایم کلیه مسئولیت های حقوقی و جزایی ناشی از عدم ارائه پروانه کسب قبلی محل مذکور به شماره …………..صادره مورخ…………………رابه اتحادیه شخصا قبول و عهده دار گردیده و راساًدر مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب در آن به هر عنوان میباشد و این تعهدنامه جهت ارائه به اتحادیه صنف شهرستان تنظیم که با امضاء در ذیل ضمن گواهی مراتب فوق حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود صلب و صاقط مینمایم./.

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر