خانه / نمونه فرم ها / صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

 

اینجانب ………………….فرزند………………….شماره شناسنامه…………….. متولد ………….صادره از ……………………کدملی……………..

به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در……………………..  پلاک آبی قبلی…………پلاک آبی فعلی………در رسته ی شغلی …………….  تلفن……….کدپستی……..ساکن…………………..تلفن………..تلفن همراه……………

که با ارایه اسناد مالکیت عین و منافع و سر قفلی ویا منافع و سرغفلی و یا منافع اعم از اجاره نامه یا دیگرعقود ناقله تکمیلی و یا ارایه قرارداد های منعقده فی مابین این شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل کسب ویا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها در خواست صدور پروانه کسب  موقت و یا دائم از شهرستان کاشمر را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماًو عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیت ها جزایی و حقوقی و خسارت احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان ویا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب ویا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صدور پروانه کسب ویا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهدنامه را شخصاً پذیرا بوده وراساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامدهای مترتب بر آن و هر گونه دعوای احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال ویا بطلان هر یک از مدارک ابزاری در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب ویا شرایط وضوابط مکانی محل اداری پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمانها وادارات و یا نهادها ویا ارگانها ویا شهرداریها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی که مشمول این تعهدنامه بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده  اتحادیه ندانسته و نمیدانیم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در آین خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجزای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ و ماده۲۷ و بند(هـ) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب  در محل مذکور مطابق ماده(۲۷) قانون نظام صنفی هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاءاین سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر