خانه / نمونه فرم ها / خودداری از فعالیت صنفی بدون پروانه کسب اشخاص حقوقی

خودداری از فعالیت صنفی بدون پروانه کسب اشخاص حقوقی

تعهدنامه خوداری از فعالیت صنفی بدون پروانه کسب اشخاص حقوقی

ماده ۱۲قانون نظام صنفی-افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کس و حرفه،نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

ماده ۲۶قانون نظام صنفی- هر گاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند،ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود تسلیم و رسید دریافت دارد.اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود رامبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متغاضی اعلام کند.عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه،متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد.در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ظوابط،ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

ماده ۹۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی-اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس،بهربرداری یا اشتغال از وزارتخانه ها،موسسات،سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه  به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان با مصرف کنندگان مبادرت ورزند،مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه،به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیزاقدام کنند.

****

اینجانب…………………..فرزند………..شماره شناسنامه………….متولد…………..

………….صادره از…….کدملی………..به عنوان مدیر عامل شرکت

……………………………..دارای شناسه ملی به شماره ………….به نشانی محل کسبی واقع در ………………………….پلاک آبی قبلی……………..پلاک آبی فعلی…..در رسته شغلی………………….تلفن………………

کدپستی ………..ساکن……………………………

تلفن …………..تلفن همراه…………………در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و بدون اکراه بدینوسیله اقرا می نمایم مفاد مواد ۱۲و۱۶و۹۱ قانون نظام صنفی به شرح فوق به اینجانب تفهیـم گردید و متعهد می گردم قبل از اقدام به هر گونه فعالیت صنفی در محل مذکور با مراجعه به اتحادیه صنف مربوطه نسبت به اخذ پروانه کسب  اقدام نموده و عهد دار مسئولیت های ناشی از عدم اجرای مقررات معنونه و تبعات قانونی مترتب بر آن باشیم.این تعهدنامه جهت آرایه به اتحادیه صنف………..شهرستان کاشمر تنظیم که به امضاء در ذیل ضمن گواهی قبول مراتب فوق هر گونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم./.

 

امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر