خانه / نمونه فرم ها / خودداری از فعالیت صنفی بدون پروانه  کسب اشخاص حقیقی

خودداری از فعالیت صنفی بدون پروانه  کسب اشخاص حقیقی

ماده ۱۲ قانون نظام صنفی : افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هرنوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

ماده ۲۶ قانون نظام صنفی : هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه . تقاضای کتبی خودرا تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چهارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی بصورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیراین صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

*****

اینجانب ……………………….. فرزند …………………… شماره شناسنامه ………………. متولد ………………… صادره از …………. کدملی …………………….. به نشانی محل کسبی واقع در ……………………………………………………………………………. پلاک آبی قبلی ………. پلاک آبی فعلی ………… در رسته شغلی ………………………………………………. تلفن …………………………. کدپستی …………………… ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………….. تلفن همراه ………………………… درکمال صحت و سلامت عقل و روان عالما و بدون اکراه بدینوسیله اقرار مینمایم مفاد مواد ۱۲ و ۲۶ قانون نظام صنفی در محل مذکور با مراجعه به اتحادیه صنف مربوطه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نموده و سپس مبادرت به افتتاح محل کسب و فعالیت صنفی در محل فوق نمایم و درصورت عدم رعایت مفاد این تعهدنامه شخصا عهده دار مسئولیت های ناشی از عدم اجرای مقررات معنونه و تبعات قانونی مترتب برآن میباشم و این تعهدنامه جهت ارایه به اتحادیه صنف …………………… شهرستان کاشمر تنظیم که به امضا در ذیل ضمن گواهی قبول مراتب فوق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم./

امضا

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر