خانه / نمونه فرم ها / اقرارنامه

اقرارنامه

ریاست محترم اتحادیه

 

با سلام و احترام

اینجانب……………………………………………………………فرزند………………………………………………کدملی………………………………….متولد……………………………..صادره از……………………………………….شماره شناسنامه…………………………………………………………..

ساکن…………………………………………………………………………………………………………………تلفن……………………………………….

بدینوسیله با امضاء در ذیل  اقرار می نماییم مباشرت اینجانب حسب تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و

آیین نامه اجرایی نحوه صدور،تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (۱۲)قانون نظام

صنفی جهت اداره واحد صنفی به نشانی………………………………………………………………………………………………………………………….

پلاک آبی………….در رسته ی شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………

بعنوان ید امانی و واجد کلیه مسوئلیتهای قانونی بوده و همچنین اقرا می نماییم اینجانب در ادارات،

سازمان ها،نهادها،ارگانها و مسوسسات شاغل نبوده و فاقد هر گونه پروانه کسب یا کارت مباشرت دیگری

می باشم و در صورت اثبات عدم صحت مراتب فوق کلیه مسئولیتهای حقوقی و جزایی مترتب و خسارت

احتمالی را شخصاً قبول و عهده دار گردیده و اتحادیه راساً مجاز به ابطال کارت مباشرت اینجانب می باشد.

 

تاریخ: ……………………………………………..                                                                             امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر