خانه / نمونه فرم ها / ارایه رضایت شریک/شرکاء

ارایه رضایت شریک/شرکاء

ماده ۲۶ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند،ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد.اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب  ایام غیر تعطیل رسمی بصورت کتبی به متقاضی اعلام کند.عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد.

در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ها،متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد.در غیر این صورت متغاضی جدید محسوب خواهد گردید.اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم با رعایت ضوابط،ظرف پانزده روز نسبت به صدور

پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

***

اینجانب …………فرزند………………کد ملی………….شماره شناسنامه………………………

به نشانی محل کسبی واقع در ……………………………….

پلاک آبی………..کدپستی ………………………..تلفن…………………………………….در رسته شغلی

………………………………………………………….به شماره ثبت درخواست…………………………..

وتارخ ثبت درخواست……………………متقاضی صدور پروانه کسب جهت محل مذکور عالماً و بدون اکراه ضمن اقرار به تفهیم مفاد ۲۶ قانون نظام صنفی به اینجانب با امضاء در ذیل متعهد می گردم حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ثبت در خواست اینجانب در مورخ ……………….

نسبت به تسلیم رضایت شریک یا شرکاء با گواهی امضای ایشان از سوی دفاتر اسناد رسمی جهت صدور پروانه کسب در رسته شغلی مذکور به نام اینجانب به اتحادیه اقدام می نمایم،در غیر این صورت نسبت به عدم صدور پروانه کسب اینجانب جهت محل مزبور از سوی اتحادیه هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهیم داشت و با گواهی امضاء اینجانب از سوی دفاتر اسناد رسمی در ذیل این تعهدنامه حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود شهرستان کاشمر تنظیم گردید./.

امضاء

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر