خانه / نمونه فرم ها

نمونه فرم ها

نکته : برای مشاهده محتویات هر دسته بندی روی آن کلیک کنید.

 

  • تعهدنامه 
  • اقرارنامه ها
  • مباشر 
  • وکالت کاری جهت انجام امور اداری 
  • گزارش بازرسی واحدصنفی/محل کسب 
  • نمای شماتیک نحوه رسیدگی به شکایات صنفی توسط اتحادیه ها 

 

مورد وکالت:مراجعه به کلیه وزارت خانه ها ادارات موسسات و سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و انقلابی اعم از اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان کاشمر و شهرداری ها،ادارات امور مالیاتی و ادارات و سازمان های صنعت،معدن و تجارت،نیروی انتظامی و مراکز و ادارات و بهداشت و درمان و دفاتر خدمات دولت  الکترونیک و پلیس +۱۰ و سایر مراجع ذیصلاح و اقدام در اخذ هر نوع گواهی ها و مفاصا حسابها و استعلام ها و مجوزها و ارائه مهلت جهت تکمیل پرونده و جلوگیری از تعطیلی و پلمپ و ارایه درخواست صدور و یا تمدید و یا تبدیل پروانه کسب و یا ارائه اعتذاض نسبت به عدم صدور یا تعویض و یا تمدید و یا تبدیل پروانه کسب به نام و برای موکل به کلیه مراجع ذیصلاح مصرحه در قانون نظام صنفی و اخذ یا تهیه و تقدیم هر نوع مدارک مورد نیاز و اسناد اعم از اصل و یا رونوشت و یامصدق و یا تصویر  و یا هرگونه گواهی و یا مدارک و یا مفاصا حساب وی استعلام  و یا پاسخ استعلام و یا مجوز و یا اعلام موافقت و سپردن  تهعدات و امضاء اقرارنامه ها و اعلام  رضایت و گواهی امضاء از طرف موکل و یا معرفی مباشر و یا عزل مباشر معرفی شده و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب کارت اصناف در کلیه بانک ها و فرم های مراکز امور اصناف  و بازرگانان و سایر فرمهای اتحادیه های صنفی  و یا اتاق اصناف شهرستان  و یا نیروی انتظامی و منشور اخلاقی افراد صنفی و تادیه کلیه هزینه ها به اتحادیه ها  وسازمانها  وادارات مربوطه به منظور صدور و یا تعویض یا تبدیل پروانه کسب  وامضاء ذیل هر نوع در خواست  و دریافت پروانه کسب و کارت عضویت وپروانه کسب  الکترونیک اتحادیه با ارایه رسیدن تحویل و سایر مدارک مورد لزوم جهت انجام مورد وکالت و انجام سایر  امور و تشریفات قانونی و اداری برای انجام موضوع وکالت و به طور کلی هر عمل و اقدام جهت انجام  موارد مذکور  برای محل های کسبی و واحدهای صنفی موکل  که در شهرستان کاشمر باشد و وکیل حق قیام و اقدام به تمام انها را دارد  به طوریکه در هیچ یک از مراحل مزبور  نیازی به حضور و امضاء موکل نباشد.

102.3-o_10 102.3-o_20 102.3-o_30

shekayat._1